Nabídka

Účetní a ekonomické poradenství

- kontrola účetnictví
- zpracování metodiky účetnictví na míru firmy
- zaškolení firemních účetních pracovníků
- účetní poradenství
- zpracování podkladů pro banky při žádosti o úvěr
- ekonomické poradenství
- poradenství ve věcech daní a poplatků, odvodů, SP a ZP

Vedení účetnictví

- založení a vedení daňové evidence včetně evidence DPH
- založení a vedení účetnictví včetně evidence DPH
- rekonstrukce účetnictví
- účetní závěrky
- evidence hmotného majetku
- personální a mzdová evidence
- zastupování klientů u finančních úřadů, OSSZ, zdrav. pojišťoven

Vypracování daňových přiznání

- k dani z příjmu fyzických osob včetně přehledů SZ a ZP
- k dani z příjmu právnických osob včetně příloh
- k dani silniční
- k dani z nemovitostí
- k dani darovací
- k dani dědické

Povinnosti zaměstnavatele vyplývají z platné legislativy ČR pro oblast BOZP:
Zákon číslo 
262/2006 Sb., Zákon číslo 309/2006 Sb.

- Zpracování kompletní dokumentace BOZP
- Identifikace a vyhodnocení rizik
- Kategorizace prací
- Provádění vstupních a periodických školení
- Poradenský a konzultační servis v otázkách zabezpečení BOZP
- Odborná pomoc při řešení a odškodnění pracovních úrazů a nemoci z povolání

- Zastupování klienta při jednání s Oblastním inspektorátem práce
- Provádění pravidelné kontrolní činnosti pracoviště
- Provádění tématických prověrek dle Zákoníku práce
- Návrh a realizace bezpečnostního značení pracoviště
- Výkon osoby odborně způsobilé v prevenci rizik
- Zpracování provozních řádů, řádů skladů a bezpečnostních předpisů
- Veškeré další služby v oblasti BOZP

Smluvní strany, podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění,se vždy dohodnou, že veškeré jejich spory vzniklé z platné smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen „Unie“) a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.